Over ons

Wij zijn van mening dat de gigantische opgave waar de zorg voor staat, gebaat is bij een creatieve benadering zoals je die van ondernemers mag verwachten. De gezondheidszorg in Nederland kenmerkt zich door een hoge kwaliteit en brede toegankelijkheid van zorg. Vergeleken met andere Europese landen staat ons land aan de top. Voor deze positie wordt een hoge prijs betaald. De totale kosten van de zorg naderen de 100 miljard euro, oftewel zo’n 6.000 euro per inwoner. Het stijgingspercentage bedraagt meer dan drie procent en bevindt zich boven dat van het nationaal inkomen. Het gevolg is dat een steeds groter aandeel van het nationaal inkomen aan zorg wordt besteed (inmiddels bijna 15 procent) en dus andere uitgaven worden weggedrukt. Daar komt bij dat het tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel sterk zal toenemen. Zo verwacht de Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen tot 2025 125.000 zorgprofessionals extra nodig te hebben om aan de stijgende vraag naar zorg te kunnen voldoen. De actualiteit leert ons dat de samenleving snel kan veranderen. Met digitalisering als belangrijke motor, maar ook door de impact van vraagstukken als het Covid-19-virus, de klimaatverandering, migratie en vergrijzing. Het is van belang om essentiële en toekomstbestendige keuzen in de gezondheidszorg te maken.

Onze visie
VEROZ heeft als visie dat de innovatieve kracht van ondernemende partijen in de gezondheidszorg van essentiële betekenis is voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiële houdbaarheid van het stelsel, en dat deze kracht nog onvoldoende herkend en benut wordt.

Onze missie
Het levert met haar netwerk een (maatschappelijk verantwoorde) bijdrage aan de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgstelsel door het stimuleren van innovatie en ondernemerschap in de zorg.

Veroz is er voor iedereen die geïnteresseerd is in innovatie en ondernemerschap in de Zorg. Ons netwerk bestaat uit jong professionals, zorgondernemers, wetenschappers en beleidsmakers.

Maatschappelijk debat

VEROZ entameert het maatschappelijk debat op basis van drie pijlers.

VEROZ agendeert maatschappelijk relevante thema’s in de gezondheidszorg met als speerpunten digitalisering, zorginnovatie, ondernemerschap.
VEROZ biedt een platform voor het uitwisselen van ideeën en het vermeerderen van kennis voor innovatieve, ondernemende en beleidsbepalende professionals vanuit diverse partijen uit de gezondheidszorg.
VEROZ levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat en brengt haar stellingnames/ onderzoeken door onderzoek onderbouwde voorstellen en standpunten onder de aandacht van publiek en politiek.