06 254 757 15 bureau@veroz.nl
Selecteer een pagina

VEROZ staat voor duurzame zorg en innovatie

VEROZ wil een aanjager en inspirator zijn voor het bevorderen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Verantwoord  ondernemerschap is daarbij van essentieel belang. 

Onze visie

VEROZ richt zich op de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiële houdbaarheid van de gezondheidszorg. Met één gemeenschappelijk doel: een maatschappelijk verantwoorde, toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige zorg voor iedereen. 

Onze missie

VEROZ heeft drie pijlers:

  • een actieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over kwaliteit, financierbaarheid en toegankelijkheid van het zorgstelsel;
  • het stimuleren van innovatie en verantwoord ondernemerschap in de zorg;
  • een platform bieden voor het uitwisselen van ideeën en kennis voor innovatieve, ondernemende en beleidsbepalende professionals vanuit diverse partijen in de gezondheidszorg. 

Het belang

De gezondheidszorg in Nederland kenmerkt zich door een hoge kwaliteit en brede toegankelijkheid van zorg. Vergeleken met andere Europese landen staat ons land aan de top. Voor deze positie wordt een hoge prijs betaald. De totale kosten van de zorg bedroegen in 2021 bijna 125 miljard euro, oftewel zo’n 7.100 euro per inwoner. Een stijging van 7,6 procent ten opzichte van 2020: aanzienlijk meer dan de stijging van het nationaal inkomen. Het gevolg is dat een steeds groter aandeel van het nationaal inkomen aan zorg wordt besteed (inmiddels bijna 15 procent) en dus verdringing van andere uitgaven plaatsvindt. Daar komt bij dat het tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel sterk zal toenemen (naar verwachting een tekort van 125.000 fte’s tot 2025 volgens becijferingen van de Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen). Daarmee is het niet de vraag of we de mensen in de zorg aan het werk kunnen houden, maar hoe we hoogwaardige zorg naar de toekomst toe kunnen blijven leveren en betaalbaar kunnen houden.

De actualiteit leert ons dat de samenleving in tijden van crisis snel kan veranderen. Met digitalisering als belangrijke motor, maar ook door de impact van vraagstukken als het Covid-19-virus, de klimaatverandering, migratie en vergrijzing. Het is van belang om proactief essentiële en toekomstbestendige keuzen in de gezondheidszorg te maken.

Verantwoord ondernemerschap – dat wil zeggen ondernemerschap dat gericht is op de belangen van de maatschappij betreffende kwaliteit, kosten en toegankelijkheid – is hiervoor van groot belang. Zowel entrepreneurship als intrapreneurship (binnen de bedrijven en instellingen) zijn voor de realisatie daarvan essentieel. Daar staat VEROZ voor.

Voor innovatie en kwaliteit van de zorg

06 254 757 15

bureau@veroz.nl