06 254 757 15 bureau@veroz.nl

Over ons

De gezondheidszorg in Nederland kenmerkt zich door een hoge kwaliteit en brede toegankelijkheid van zorg. Vergeleken met andere Europese landen staat ons land aan de top. Voor deze positie wordt een hoge prijs betaald. De totale kosten van de zorg bedroegen in 2021 bijna 125 miljard euro, oftewel zo’n 7.100 euro per inwoner. Een stijging van 7,6 procent ten opzichte van 2020: aanzienlijk meer dan de stijging van het nationaal inkomen. Het gevolg is dat een steeds groter aandeel van het nationaal inkomen aan zorg wordt besteed (inmiddels bijna 15 procent) en dus verdringing van andere uitgaven plaatsvindt. Daar komt bij dat het tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel sterk zal toenemen (naar verwachting een tekort van 125.000 fte’s tot 2025 volgens becijferingen van de Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen). Daarmee is het niet de vraag of we de mensen in de zorg aan het werk kunnen houden, maar hoe we hoogwaardige zorg naar de toekomst toe kunnen blijven leveren en betaalbaar kunnen houden.

De actualiteit leert ons dat de samenleving in tijden van crisis snel kan veranderen. Met digitalisering als belangrijke motor, maar ook door de impact van vraagstukken als het Covid-19-virus, de klimaatverandering, migratie en vergrijzing. Het is van belang om proactief essentiële en toekomstbestendige keuzen in de gezondheidszorg te maken.

Verantwoord ondernemerschap – dat wil zeggen ondernemerschap dat gericht is op de belangen van de maatschappij betreffende kwaliteit, kosten en toegankelijkheid – is hiervoor van groot belang. Zowel entrepreneurship als intrapreneurship (binnen de bedrijven en instellingen) zijn voor de realisatie daarvan essentieel. Daar staat VEROZ voor.

Drie pijlers

VEROZ knoopt het gesprek aan op basis van drie pijlers.

N

Agenderen

VEROZ agendeert maatschappelijk relevante thema’s in de gezondheidszorg met als speerpunten digitalisering, zorginnovatie en sociaal ondernemerschap.
N

Uitwisselen

VEROZ biedt een platform voor het uitwisselen van ideeën en het vermeerderen van kennis voor innovatieve, ondernemende en beleidsbepalende professionals vanuit diverse partijen in de gezondheidszorg.
N

Bijdragen

VEROZ levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat en brengt haar stellingnames/onderzoeken onder de aandacht van publiek en politiek door onderbouwde voorstellen en standpunten.

Het team

Het dagelijks bestuur wordt sinds de oprichting van VEROZ in 2009 gevormd door twee bevlogen bestuurders die nauw betrokken zijn bij het aanzwengelen van het maatschappelijk debat rondom de VEROZ Visie & Missie.

Mr. Willem Stevens

Mr. Willem Stevens

voorzitter dagelijks bestuur

Mede-initiator van VEROZ en mede-oprichter van de VEROZ-leerstoelen aan de Open Universiteit. Als onafhankelijk adviseur is Willem actief op het gebied van governance, bestuursvraagstukken en (fiscale) mediation. Hij was voorheen senior partner van Caron & Stevens (Baker & McKenzie), advocaten, notarissen en fiscalisten in Amsterdam. Ook was Willem lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA en voorzitter van de Raad van Toezicht van het OLVG, Amsterdam. Voorts was hij lid van de Raad van Advies van de NZA. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (Stichting DON).

Huidige functies o.a.:

  • AZL NV (commissaris)
  • Pasman Stichting (voorzitter)
  • Harvard Law School Association of Europe (Board of Governors)
  • CDA Fiscale commissie
Hans Kamps

Hans Kamps

lid dagelijks bestuur

Mede-initiator van VEROZ. In het verleden was Hans onder andere voorzitter van de Raad van Commissarissen van ONVZ en voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Jeugdzorg Nederland.

Hans is econoom, ondernemer, publicist en bestuurder van o.a.:

  • Verenigd Zorgcollectief
  • Verweij-Jonker-instituut – lid RvT
  • SNPI – voorzitter bestuur
  • Levvel – lid RvT
Sylvia Minke

Sylvia Minke

Bureaumanager

Sylvia ondersteunt het bestuur op secretarieel en administratief gebied. Zij is het eerste aanspreekpunt van VEROZ. Naast haar secretariële werk runt zij haar eigen tekstbureau. 

Voor innovatie en kwaliteit van de zorg

06 254 757 15

bureau@veroz.nl

+31 (0)45 5762777

you@ou.nl

Partner van VEROZ